دستگاه DVR / NVR

دستگاه ها به دو بخش زیر تقسیم بندی میشوند :

1- DVR

که مخفف دیجیتال ویدئو ریکورد است .

Dingital video recording

2- NVR

که مخفف نتورک ویدئو ریکورد است.

Network video recording

هردو دستگاه جهت ریکورد تصویری است که دوربین توسط کابل های دوربین به نام کواکسیال به این دستگاه  انتقال میدهد .