دوربین های بالت

دوربین های بالت

 

دوربین های بالت به دوربین های استوانه ای شکل می گویند، نوع ساختار کیس ظاهر این دوربین ها طولی می باشد که نقاب بالای آنها برای جلوگیری از نفوذ آب و گردوغبار به داخل چیپست دوربین میباشد . به دلیل اینکه دوربین های بالت برای فضای Out Door مورد استفاده قرار می گیرد ولی دوربین های دام یا دوربین های گرد نیم کره ای برای فضاهای In Door مورد استفاده قرار می گیرند و پایه آنها نیز سقفی است و نوع پایه دوربین های مداربسته بالت نیز دیواری میباشد. در حالت کلی دوربین های بالت را برای فضاهای Out Door و دوربین های دام را برای فضاهای In Door مورد استفاده قرار میگیرد.
میزان نفوذ پذیری دوربین های بولت IP 66 و IP 67 و میزان نفوذ پذیری دوربین های دام IP 64 و IP 65 میباشد