گپ ( GAP )

گپ نیز مانند اکثر برندها از تولیو ویا بهتر بگوییم واردات چشمی عقب نمانده و چشمی های این دستگاه را در کنار تمامی سنسور های سیمی موجود در بازار با برند های مختلف میتوان استفاده کرد .